Kontakt

Združenie organizovaných rekreačných a športových aktivít – ZORŠA,

Záhradná 792

900 61 Gajary

Slovenská republika

 

založené na MV SR pod spis. značkou VVS/1-900/90-30980
IČO : 42128846
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
2623179157/1100


Kontaktná osoba: 

Veronika Ambrová
koordinátorka Zimného štadiona
I C E A r e n a
tel.: +421 2 64285363 – 4
fax : +421 2 64285355
ambrova@icearena.sk

Zimný štadión je situovaný na pozemku bývalého školského areálu, pri bývalej súkromnej Obchodnej akadémii Liberta . Lokalita sa nachádza v centre mestskej časti Bratislava – Lamač na Borinskej ulici č.23/A.

Zimný štadión – ICE Arena je umiestnený tak, aby bola zabezpečená priama nadväznosť na jestvujúce objekty a zároveň aby bola zachovaná možnosť rozvoja vonkajších plôch pre vyššie uvedené športy, zároveň pred vchodom je veľko kapacitné parkovisko pre motorizovaných návštevníkov.